Privacyverklaring

Tennisvereniging Brouwershaven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40310267 (hierna: TV Brouwershaven), respecteert de privacy van haar leden (spelend en niet spelend) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TV Brouwershaven is een tennisvereniging waar leden mee kunnen doen aan toernooien of vrij gebruik kunnen maken van de banen. De vereniging is gevestigd aan het Slingerbos 7 te Brouwershaven.

Gebruik gegevens. TV Brouwershaven gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Allereerst hebben wij uw gegevens nodig om u als lid te kunnen registreren bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (hierna: KNLTB). Dit is een vereiste handeling alvorens u als lid gebruik kunt maken van de faciliteiten van de vereniging. Daarnaast ontvangt u van ons een KNLTB-pasje met daarop uw belangrijkste gegevens, die u tijdens een bezoek aan onze vereniging bij zich dient te dragen en waarmee u (indien nodig) een baan kunt reserveren. Wij gebruiken uw adresgegevens om u dit pasje toe te sturen en om facturen en/of eventuele betalingsherinneringen toe te sturen. Uw e-mailadres gebruiken wij om u op de hoogte te houden van nieuws rondom de vereniging, om u uit te nodigen voor evenementen en om te communiceren over eventuele corvee-activiteiten.

Delen van gegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden door TV Brouwershaven niet om commerciële redenen aan andere partijen verkocht. Wel delen wij uw gegevens met de KNLTB om u, zoals hierboven reeds vermeld, als lid te registreren. Alle bestuurs- en commissieleden en eventueel door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Elk lid van TV Brouwershaven heeft met zijn persoonlijke login gegevens toegang tot de ledenlijst van TV Brouwershaven. Hierin zijn verschillende gegevens zichtbaar voor andere leden, zoals telefoonnummer en emailadres. Indien u niet  wilt dat eerder genoemde gegevens openbaar zijn voor andere leden, kunt u deze laten markeren als ‘geheim’ door een e-mail te sturen naar secretaris@tvbrouwershaven.nl. De beheerder van de website zal vervolgens overgaan tot het ‘geheim’ markeren van uw gegevens. Alle gegevens moeten echter te allen tijden zichtbaar zijn voor bestuursleden en de planners van corvee-activiteiten.

Periode. TV Brouwershaven slaat de persoonsgegevens op in haar boekhouding. Op grond van de fiscale bewaarplicht is iedere ondernemer en vereniging, en dus ook TV Brouwershaven, verplicht de boekhouding/administratie gedurende zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze boekhouding/administratie.

Rechten van betrokkene. U, als betrokkene en eigenaar van de persoonsgegevens, heeft verschillende rechten. Allereerst heeft een ieder die gegevens aan TV Brouwershaven verstrekt recht op inzage, rectificatie en het wissen van de gegevens. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door TV Brouwershaven gerespecteerd. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. Ook heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens en heeft u recht om uw toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw bezwaar per e-mail versturen naar secretaris@tvbrouwershaven.nl of per post naar het secretariaat, p.a. Spuislop 10, 4318 AX  Brouwershaven. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kunt u via deze link gebruik maken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wellicht ten overvloede vermeldt TV Brouwershaven hierbij dat het verstrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens een voorwaarde is om een overeenkomst met TV Brouwershaven te sluiten. Wanneer u ons deze toestemming niet geeft, heeft dit de consequentie dat wij onze verplichtingen jegens u niet na kunnen komen.

Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. TV Brouwershaven gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de websites van TV Brouwershaven geen cookies ontvangt.

Feedback. Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde zaken aangaande TV Brouwershaven kunt u contact opnemen via het e-mailadres secretaris@tvbrouwershaven.nl. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u nog aanleiding zien voor aanvulling, zien wij deze ook graag tegemoet op bovenstaand e-mailadres.

Reacties zijn gesloten.